دسته: قلمزنی

استاد منصور کیخسروی

Master Mansour Keikhosravi استاد منصور کیخسروی اصفهان، میدان نقش جهان، تیمچه مسجد امام، کارگاه کیخسروی Tell: +98 31 32200053 Cell: +98 913 411 6428

استاد رجب علی راعی

Master Rajabali Raei استاد رجب علی راعی دهق، بلوار ولی عصر، کارگاه قلمزنی و مجسمه سازی راعی Cell: +98 913 313 1046 Rajabali_raei_1326@yahoo.com

استاد اکبر صامتی

Master Akbar Sameti استاد اکبر صامتی اصفهان، خیابان رباط دوم، بلوار گل محمدی۲، شماره ی ۲۰ Tel: 98 311 4443052 Cell: +98 935 4254488