دسته: گره چینی

استاد عباس عشاقی

Master Abbas Oshaghi استاد عباس عشاقی اصفهان، اتوبان شهید آقابابایی، خیابان سپهر، کوی رادان، کارگاه عشاقی و پسران Tel:+98 ۳۱۱ ۵۲۴۱۱۷۶ Fax: +98 311 5241175 Cell: +98 913 1183836