دسته: زره بافی

استاد شهربانو کاظمی

Master Shahrbanoo Kazemi استاد شهربانو کاظمی قزوین،شهرک مینودر،فلکه ی ایران دو چرخ،بلوار غدیر،بن بست انرژی اتمی،شماره ی۸ Tel:+98 281 3786405 Cell: +98 919 1937200 Shahr.kazemi@yahoo.com