دسته: کاشی کاری

استاد مسعود ایلیا

Master Masood Eiiya استاد مسعود ایلیا اصفهان، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان بسیج، کوی ورزشگاه، کوی سپاهان، شماره ی۲۰۸ Tel.Fax: +98 311 3687193 Cell: +98 913 1199672 www.negintile.ir negintile@yahoo.com

استاد محمد مرتضوی

Master Mohammad Mortazavi استاد محمد مرتضوی اصفهان، خیابان جی،خیابان شهید رجایی، کوچه ی بهار، شماره ی۷ Tel.Fax:+98 311 5279022 Cell: +98 913 3116769 Tilery_art@tahoo.com

استاد امیرحسین پنجه پور

Master Amir Hossein Panjehpoor استاد امیرحسین پنجه پور اصفهان،خیابان احمد آباد، کوچه ی شهید محمودی، بن بست شهید خطیبی نژاد، شماره ی ۱۷ Tel:+98 311 2251683 Cell: +98 913 1111836 Amin_pnjp@yahoo.com

استاد حمیدرضا پنجه پور

Master Hamid Reza Panjehpoor استاد حمیدرضا پنجه پور اصفهان، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان بسیج، کوی ورزشگاه، کوی سپاهان، شماره ی۲۰۸ Tel.Fax: +98 311 3687193 Cell: +98 913 1199672 www.panjehpur.com panjehpur@yahoo.com