دسته: نقاشی

استاد مریم صدیق زاده

Master Maryam Sadigh Zendeh استاد مریم صدیق زاده تهران،تجریش،پاساژ قایم،طبقه ششم، شماره ۳۱۹۳ ،گالری هفت رنگ Tell: +98 21 227 148872 Cell: +98 912 280 6487 Maryam1sedighzendeh@gmail.com Instagram: art_maryamsedigh

استاد محمد موحدیان عطار

Master Mohammad Movahhedian Attar استاد محمد موحدیان عطار اصفهان، خیابان جی، خیابان پروین، ابتدای خیابان دشتستان، کوچه ی شهید پورمتین، شماره ی ۶۵، طبقه پایین Tel: +98 311 2270206 Cell: +98 913 2292789 Mm_attar@yahoo.com www.movahedian.ir