دسته: مشبک فلز

استاد پرویز نظری

Master Parviz Nazari استاد پرویز نظری بابلسر،خیابان پاسداران، شهرک قائم، ۱۶ متری اول، نبش کوچه ی سوم، شماره ی ۵۰ Tel:+98 ۱۱۲ ۵۲۲۵۳۰۳ Cell: +98 911 3111445 www.latticework.com nazaryi.lattice@yahoo.com