دسته: مجسمه سازی

استاد نشان تانیک

Master Neshan Tanik استاد نشان تانیک تهران،خیابان حافظ، چهارراه عزیز خان،اول جامی،شماره ی ۳،طبقه ی چهارم Tel:+98 ۲۱ ۶۶۷۲۵۶۲۹ Cell: +98 939 6748910 tanikn@yahoo.com www.delroba.net