دسته: قطایی

استاد چنگیز سلیمان زاده

Master Changiz Soleimanzadeh استاد چنگیز سلیمان زاده تهران،شهرری،خیابان فداییان اسلام،ایستگاه بی بی زبیده،کوچه ی شهید کوهی نژاد، مجتمع کوهی نژاد،شماره ی ۷،مجتمع کوهی نژاد۲، واحد ۲۳ Tel:+98 21 33769464 Cell: +98 912 3904590 +۹۸ ۹۳۵ ۳۹۰۴۵۸۰ Soleimanzadeh.2012@yahoo.com